Obchodní podmínky Hodinkovna

Obchodní podmínky

K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím může dojít dvěma způsoby.

Kupující má právo (před zadáním objednávky) sjednat s prodávajícím všechna ustanovení smlouvy, včetně těch, která mění ustanovení následujících podmínek. Tato jednání by měla být vedena písemně a zaslána na adresu prodávajícího (Hodinkovna, Aleja Witosa 31, 108 [Galeria Panorama], 00-710 nebo na e-mailovou adresu info@hodinkovna.cz).

V případě, že se kupující vzdal možnosti uzavřít smlouvu formou individuálního vyjednávání, platí následující podmínky a příslušné zákony.

§1 Definice

1. Adresa - jméno a příjmení nebo název instituce, umístění ve městě (v případě města rozděleného do ulic: ulice, číslo budovy, číslo místnosti nebo bytu; v případě, že město není rozděleno do ulic: název města a číslo popisné konkrétní budovy), poštovní směrovací číslo a název města.

2. Adresa pro zaslání reklamace: Hodinkovna, Al. Witosa 31 lok 108 (Galeria Panorama), 00-710 Varšava, Polsko.

3. Ceník dodání - V případě dodávky v Polsku je zásilka vždy zdarma. Informace o zásilkách najdete v odkazu: https://hodinkovna.cz/formy-doruceni.

4. Kontaktní údaje:
Hodinkovna
Al. Witosa 31/108 (CH Panorama), 00-710 Varšava, Polsko
info@hodinkovna.cz
234 280 907

5. Dodání - druh přepravní služby spolu se specifikací přepravce a náklady, vyjmenované na: https://hodinkovna.cz/formy-doruceni

6. Doklad o nákupu - faktura, účet nebo potvrzení vystavené v souladu se zákonem o dani ze zboží a služeb ze dne 11. března 2004 a dalšími příslušnými zákony

7. Karta produktu - samostatná podstránka obchodu obsahující informace o jednom produktu.

8. Klient - plnoletá fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která má způsobilost k právním úkonům, provádějící nákup u prodávajícího přímo související s jeho obchodní nebo profesní činností.

9. Občanský zákoník - zákon Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964, ve znění pozdějších předpisů.

10. Kodex správné praxe - soubor pravidel chování, zejména etické a profesní standardy uvedené v čl. 5 zákona o boji proti nekalým tržním praktikám ze dne 23. srpna 2007, ve znění pozdějších předpisů.

11. Spotřebitel - plnoletá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním jednáním, jejíž nakup od prodávajícího nesouvisí přímo s jeho obchodní nebo profesní činností.

12. Košík - seznam produktů vytvořen z produktů nabízených v obchodě na základě volby kupujícího.

13. Kupující - spotřebitel i klient.

14. Místo dodání - poštovní adresa nebo sběrné místo uvedené v objednávce kupujícím.

15. Okamžik předání věci - okamžik, kdy se věci zmocní kupující nebo jím určená třetí osoba.

16. Platba - způsob platby za předmět smlouvy a dodání, uvedený na: https://hodinkovna.cz/platebni-metody .

17. Spotřebitelské právo - zákon o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014.

18. Produkt - minimální a nedělitelný počet položek, které mohou být předmětem objednávky a které jsou uvedeny v obchodě prodávajícího jako měrná jednotka při určování jeho ceny (cena / jednotka).

19. Předmět smlouvy - výrobky a dodávka, které jsou předmětem smlouvy.

20. Předmět služby - předmět smlouvy.

21. Sběrné místo - místo dodání zboží, které není poštovní adresou, uvedené v seznamu poskytnutém prodávajícím v obchodě.

22. Věc - movitý předmět, který může být nebo je předmětem smlouvy.

23. Obchod - webová stránka dostupná na Hodinkovna.cz, prostřednictvím které může Kupující provést objednávku.

24. Prodejce:
Hodinkovna.cz
Majitelem je společnost: 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Witosa 31/115
00-710 Warszawa, Polsko
DIČ PL: 951-231-70-93, IČ PL: 142486550
registrována ve Státním soudním rejstříku pod číslem: 0000360416
BANKOVNÍ ÚČET: 02 1160 2202 0000 0001 6777 4005 IBAN SWIFT

25. Systém - systém spolupracujících IT zařízení a softwaru, zajišťujících zpracování a ukládání, jakož i odesílání a příjem dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí koncového zařízení vhodného pro daný typ sítě, běžně označovaného jako internet.

26. Termín realizace - počet hodin nebo pracovních dnů uvedený na produktové kartě.

27. Smlouva - smlouva uzavřená mimo provozovnu nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 v případě spotřebitelů a kupní smlouva ve smyslu čl. 535 zákona o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 v případě kupujících.

28. Vada - jak fyzická, tak právní vada.

29. Fyzická vada -prodané zboží není shodné se smlouvou, zejména pokud zboží:

a. nemá vlastnosti, které by mělo mít kvůli účelu uvedenému ve smlouvě nebo v důsledku okolností nebo určení;

b. není vhodné pro účel, o kterém Spotřebitel informoval Prodávajícího při uzavření smlouvy, a Prodávající proti takovému zamýšlenému použití nevznesl žádné námitky;

c. bylo dodáno spotřebiteli neúplné;

d. v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud byly tyto činnosti prováděny prodejcem nebo třetí stranou, za kterou je prodejce odpovědný, nebo spotřebitelem, který postupoval podle pokynů od prodejce;

e. nemá vlastnost, kterou garantoval výrobce nebo jeho zástupce nebo osoba, která uvádí výrobek na trh, pokud jde o jeho podnikání, a osoba, která uvedením svého jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího označení na prodávaný předmět se sama představuje jako producent, pokud Prodávající tyto záruky neznal nebo logicky vzato nemohl vědět nebo nemohl ovlivnit rozhodnutí Spotřebitele uzavřít smlouvu, nebo pokud byl její obsah před uzavřením smlouvy opraven.

f. nemá vlastnosti, kterou Prodávající garantoval Spotřebiteli.

30. Právní vada - situace, kdy je prodávaná věc ve vlastnictví třetí osoby nebo je zatížena právem třetí osoby, a také v případě, že omezení použití nebo nakládání s věcí vyplývá z rozhodnutí nebo ustanovení příslušného orgánu.

31. Objednávka - prohlášení kupujícího o záměru provedené prostřednictvím obchodu, s jasným uvedením: druhu a množství produktů; způsobu dodání; způsobu platby; místa dodání věci, údajů kupujícího směřujících přímo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

§2 Všeobecné podmínky

1. Smlouva se uzavírá v polštině v souladu s těmito předpisy a polskými právními předpisy.

2. Místo dodání musí být umístěno na území Polské republiky.

3. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytovat služby a dodávat zboží bez vad.

4. Všechny ceny uvedené prodejcem jsou v polské měně a jsou včetně DPH. Ceny produktů nezahrnují náklady na doručení, které jsou uvedeny v ceníku doručení.

5. Všechny termíny se počítají podle 111. článku občanského zákoníku, tj. období označené ve dnech končí posledním dnem.

6. Potvrzení, zveřejnění a zabezpečení všech podstatných ustanovení smlouvy za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu probíhá ve formě:

  1. a. potvrzení objednávky zasláním na uvedenou e-mailovou adresu: potvrzení objednávky s podrobnou specifikací celkových nákladů objednávky, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto předpisy v pdf verzi, vzor formuláře pro odstoupení v pdf verzi , odkazy ke stažení předpisů a vzorové odstoupení od smlouvy;
  2. b. přílohy v podobě tištěných položek k vyplněné objednávce zaslané na určené místo: doklad o nákupu, informace o právu na odstoupení od smlouvy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

7. Prodávající informuje o jemu známých zárukách poskytovaných třetími stranami na výrobky v obchodě.

8. Prodávající neúčtuje žádné poplatky za komunikaci Kupujícím pomocí komunikačních prostředků na dálku a Kupující nese tyto náklady ve výši vyplývající ze smlouvy, kterou uzavřel s třetí stranou, která mu poskytuje konkrétní službu umožňující tento typ komunikace.

9. Prodávající poskytuje kupujícímu pomocí systému správnou funkci obchodu v následujících prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nejnovějšími Nainstalovány verze JAVA a FLASH, na obrazovkách s horizontálním rozlišením nad 1024 px. Používání softwaru třetích stran, který ovlivňuje fungování a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari, může ovlivnit správné zobrazení obchodu, takže za účelem získání plné funkčnosti obchodu Hodinkovna.cz by tyto softwary měly být všechny vypnuty.

10. Kupující může využít možnost zapamatování jeho údajů obchodem, aby si usnadnil proces zadání další objednávky. Za tímto účelem by měl kupující poskytnout přihlašovací jméno a heslo nezbytné pro přístup ke svému účtu. Přihlašovací jméno a heslo jsou posloupností znaků určených kupujícím, který je povinen je udržovat v tajnosti a chránit je před neoprávněným přístupem třetích osob. Kupující může kdykoli zobrazit, opravit, aktualizovat údaje a smazat účet v obchodě.

11. Prodávající se řídí kodexem správné praxe.

12. Obsah a fotografie prezentované v Obchodě (www.hodinkovna.cz) jsou průmyslovým vlastnictvím podnikatele a jsou chráněny autorským právem.

§3 Uzavření smlouvy a realizace

1. Objednávky lze podávat 24 hodin denně.

2. Za účelem zadání objednávky by měl kupující provést přinejmenším následující kroky, z nichž některé mohou být opakovány mnohokrát:

a. přidání produktu do košíku;

b. výběr typu doručení;

c. výběr typu platby;

d. výběr místa vydání zboží;

e. zadání objednávky v obchodě pomocí tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU - objednávám s povinností platby“.

3. Uzavření smlouvy se spotřebitelem nastává okamžikem zadání objednávky.

4. Doručení objednávky spotřebiteli na dobírku je realizováno okamžitě. Objednávky splatné bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému, jsou realizovány po zaúčtování platby spotřebitele na účet prodávajícího, ke kterému by mělo dojít do 30 dnů od zadání objednávky, ledaže spotřebitel nebyl schopen provést platbu z důvodů, za které nemůže a informoval o tom prodejce.

5. K uzavření smlouvy se zákazníkem dochází přijetím objednávky prodávajícím, o čemž informuje zákazníka do 48 hodin od zadání objednávky.

6. Pokud nebude možné realizovat část nebo celou Objednávku, bude Prodávající bez zbytečného odkladu (e-mailem nebo telefonicky): a) informovat Zákazníka o zrušení celé Objednávky (Objednávka bude považována za zrušenou); nebo b) nabídnout Zákazníkovi zrušení Objednávky v části, ve které není možná její realizace. Pokud tuto možnost zákazník zvolí, předmětem kupní smlouvy budou předměty, na které se vztahuje zbývající část této objednávky (v části, kterou nelze provést, bude tato objednávka zrušena).

7. Do dvou (2) po sobě jdoucích dnů od obdržení od prodávajícího návrhu na zrušení části objednávky, zákazník může prodávajícímu potvrdit svůj souhlas s částečným zrušením objednávky formou emailu. Pokud zákazník v této lhůtě neposkytne prodávajícímu toto potvrzení, bude daná objednávka považována za zrušenou uživatelem v celém rozsahu.

8. K provedení objednávky zákazníka splatné na dobírku dochází bezprostředně po uzavření smlouvy a objednávka splatná bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému po uzavření smlouvy a připsání platby zákazníka na účet prodávajícího.

9. Realizace objednávky zákazníka může záviset na zaplacení celé nebo části hodnoty objednávky nebo získání limitu obchodního úvěru ve výši alespoň hodnoty objednávky nebo souhlasu prodávajícího se zasláním objednávky na dobírku.

10. Odeslání předmětu smlouvy probíhá v den uvedený v produktové kartě a u objednávek sestávajících z mnoha produktů - v nejdelším termínu uvedeném na prodkutových kartách. Lhůta začíná běžet od okamžiku zpracování objednávky.

11. Zakoupený předmět smlouvy, spolu s prodejním dokladem vybraným kupujícím, je zaslán způsobem zvoleným kupujícím na místo vydání zboží, které kupující uvedl v objednávce, včetně příloh uvedených v §2 bod 6b.

§4 Právo na odstoupení od smlouvy

1. Hodinkovna.cz prodlužuje standardní dobu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 zákona o ochraně spotřebitele, z 14 dnů do 100 dnů od data dodání zboží, pro dodržení termínu stačí zaslat prohlášení před jeho vypršením.

2. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze 2 zákona o ochraně spotřebitele, na formuláři dostupném na adrese Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo v jakémkoli jiném formulář v souladu se spotřebitelským zákonem.

3. Prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli e-mailem (který je uveden v době uzavření smlouvy nebo na jiný e-mail, pokud je uveden v předloženém prohlášení) přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.

4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.

5. Spotřebitel je povinen vrátit věc prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 100 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Ke splnění termínu stačí vrátit zboží před vypršením platnosti.

6. Spotřebitel vrací zboží, které je předmětem smlouvy, od které odstoupil, na své vlastní náklady a riziko.

7. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, a vyplývá z jejího užívání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování věci.

8. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy předloženého spotřebitelem, vrátí spotřebiteli veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží, a pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob doručení, než nabízený prodávajícím nejlevnější standardní způsob doručení, prodávající v souladu s článkem 33 spotřebitelského zákona neuhradí spotřebiteli dodatečné náklady.

9. Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, jaký používá spotřebitel, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem platby, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.

10. Prodávající může zadržet vrácení platby obdržené od spotřebitele, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel neprokáže jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

11. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Produktu. V rámci propagační kampaně může prodejce nabídnout spotřebiteli vrácení produktu prodejcem od spotřebitele.

12. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy nesouhlasil nebo nebyl informován o ztrátě svého práva odstoupit od smlouvy v době tohoto souhlasu nebo podnikatel poskytl potvrzení v souladu s čl. 15. odstavec 1 a čl.21. odstavcem 1 spotřebitelského zákona.

13. Právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 4 bodu 5 se nevztahuje na nákup produktu připraveného podle individuálních potřeb a objednávky zákazníka (např. Produkt s možností gravírování).

§5 Záruční podmínky

1. Na produkty prodávané v obchodě se vztahuje záruka poskytnutá výrobcem nebo distributorem. Práva vyplývající ze záruky by měla být uplatněna v souladu s podmínkami stanovenými v záručním listu. Další informace o záruce získáte v našem obchodě.

2. V případě produktu, na který výrobce nebo distributor poskytl záruku, může zákazník uplatnit reklamaci vadného produktu:

  1. a. s využitím práv vyplývajících z poskytnuté záruky - v tomto případě zákazník uplatňuje reklamaci přímo u ručitele (subjektu poskytujícímu záruku) a společnost může být pouze zprostředkovatelem zasílajícím reklamaci. Zákazník, dle své volby, se může obrátit přímo na záruční servis nebo na prodejce;
  2. b. s využitím práv, na která má od prodávajícího nárok v rámci záruky, v tomto případě by měla být reklamace podána v souladu s ustanovením § 6 VOP.

3. Pokud je vada zohledněná, obchod vymění vadný produkt za produkt bez vad nebo odstraní vadu podle požadavků zákazníka, pokud způsob splnění stanovených zákazníkem je realizovatelný a nevyžaduje nepřiměřené náklady.

§6 Podmínky reklamace

1. Prodávající má vůči zákazníkovi zákonnou záruku na prodaný produkt, pokud tento produkt má fyzickou nebo právní vadu (záruku), kde fyzickou vadou je neshodnost dodaných produktů s původní smlouvou. V tomto případě má zákazník právo uplatnit reklamaci do 2 (dvou) let od data dodání produktu prodejcem.

2. Prodejce na reklamaci zákazníka bude reagovat do čtrnáctí kalendářních dnů a oznámí mu další postup.

3. Aby prodejce mohl reklamaci posoudit, zákazník je povinen doručit prodejci produkt nebo produkty na něž se reklamace vztahuje společně s dokladem o jejich koupi a popisem reklamace (vzor reklamace je na zadní straně faktura).

4. Pokud je reklamace posouzena ve prospěch zákazníka - prodávající neprodleně vymění vadný výrobek za produkt bez vad nebo vadu odstraní. Toto nemá vliv na schopnost zákazníka podat prohlášení o snížení ceny nebo na odstoupení od smlouvy v souladu s platnými předpisy. Pokud není možné produkt vyměnit, odstranit vadu produktu nebo snížit cenu, prodávající mu okamžitě vrátí platbu v souladu s platnými zákony.

§7 Twisto Pay

1. Platba „Twisto Pay“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto Pay faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve “Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby”Twisto Pay” Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

2. V případě, že Kupující využije službu "Twisto pay" zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto pay“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.

3. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto Pay v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje “Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby”Twisto Pay”

4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

§8 Zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení osobních údajů

1. Správcem databází osobních údajů poskytovaných Spotřebiteli obchodu je Prodávající.

2. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné. Pokud údaje neposkytne, je pravděpodobné, že nebudete moci nákup dokončit.

3. Správce uplatňuje adekvátní organizační a technická opatření, která zajišťují vhodnou ochranu během zpracování osobních údajů.

4. Zákazník má zpravidla v závislosti na využití konkrétních funkcí obchodu právo podat stížnost u orgánu příslušného pro ochranu osobních údajů, právo vznést námitku, právo na přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování a přenosu dat.

5. Podrobná pravidla pro shromažďování, zpracování a ukládání osobních údajů používaných k plnění objednávek v obchodě jsou popsána v Zásadách ochrany osobních údajů, které lze najít na: https://hodinkovna.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

§9 Závěrečná ustanovení

1. Žádná z ustanovení Obchodních podmínek nemají za cíl porušování práva kupujícího. Nelze je vykládat ani takovýmto způsobem, protože v případě nesouladu kterékoli části nynějších Obchodních podmínek s platnými právními předpisy, prodávající prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s aplikaci těchto právních předpisů namísto napadeného ustanovení Obchodních podmínek.

2. Registrovaní kupující budou informováni e-mailem o změnách předpisů a jejich rozsahu (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo objednávce). Oznámení bude zasláno nejméně 30 dní před vstupem nových předpisů v platnost. Změny budou zavedeny za účelem přizpůsobení předpisů příslušnému právnímu stavu.

3. Aktuální verze předpisů je kupujícímu vždy k dispozici na záložce obchodní podmínky (https://hodinkovna.cz/nakupni-predpisy). Během provádění objednávky a po celou dobu poprodejní péče o kupujícího platí předpisy, které přijal při zadávání objednávky vyjma situace, kdy ji spotřebitel považuje za méně příznivou než ta současná a informuje prodejce o výběru stávajících podmínek jako závazných.

4. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí příslušná právní ustanovení. Spory, pokud spotřebitel projeví takovou vůli, jsou řešeny mediačním řízením v příslušných místně příslušných inspektorátech obchodní inspekce nebo stranami zvoleným rozhodcem nebo jinými rovnocennými a zákonnými metodami před zahájením soudního řízení nebo mimosoudní cestou - řešení sporů dle návrhu spotřebitele. Jako poslední možnost je přenechat vyřešení záležitost místně a věcně příslušnému soudu.

Verze 2.3 (Varšava, 19.05.2023)